De store bygherrer: Åbne Standarder sikrer samarbejde og adgang til egne data

OpenBIM øger samarbejdet på tværs af faggrænser og software-platforme, og hér spiller bygherrernes kravspecifikationer en afgørende rolle. Heldigvis er de store danske bygherrer enige om fordelene ved åbne fil-formater.

Følger man byggeriets nyhedsstrøm, opdager man, at mangelfuld kommunikation og manglende samarbejde mellem de forskellige faggrupper er blandt de største barrierer for byggeriets rejse mod bedre og optimerede projekter. Naturligvis er fil-formater ikke en universalkur, der med et snuptag løser byggeriets udfordringer og åbner porten til indfrielsen af alle potentialerne. Men ikke desto mindre spiller bygherrerne via deres kravspecifikationer en afgørende rolle med hensyn til, hvordan samarbejdet forløber – og om man udnytter BIM-potentialet fuldt ud.

Rundspørge blandt de store danske bygherrer

Hos BIM Equity har vi spurgt bygherrer fra DTU, Københavns Lufthavne, Bygherreforeningen, Bygningsstyrelsen, MOLIO, DAB og Hillerød Kommune om, hvorfor de anbefaler åbne fil-formater til deres byggeprojekter og efterfølgende drift. Tendensen er ikke til at tage fejl af.

Astrid Hall, IKT specialist fra Campus Service DTU

Astrid Hall, IKT specialist fra Campus Service DTU

Astrid Hall, som er IKT specialist fra Campus Service DTU, forklarer at ”åbne fil-formater har en række fordele i forhold til licenser, interne kompetencer og udbudsprocessen. Det handler om tilgængelighed.” Årsagen er, at man med åbne fil-formater ikke er låst til en bestemt software, men frit kan vælge efter organisationens, medarbejdernes og projekternes særlige behov. Samtidig øger det konkurrence mellem udbyderne af software, hvilket resulterer i lavere priser for brugerne.

OpenBIM er vejen til optimeret samarbejde

Som en del af deres IKT-aftaler stiller bygherrerne krav til, hvilke formater de ønsker at modtage BIM i. Det er bestemt ikke ligegyldigt om bygherrerne efterspørger proprietære (software, der licenseres under eksklusive, juridiske retningslinjer) eller åbne og tilgængelige formater. Filformatet har konsekvenser for både rådgivere, entreprenører – og ikke mindst bygherrerne selv. Efterspørger bygherrerne åbne standarder i form af OpenBIM, kan de respektive faggrupper anvende de programmer, der egner sig bedst til at løse deres specifikke opgaver. Når de derefter gemmer deres arbejde i fil-formatet IFC (Industry Foundation Classes - et software-uafhængigt, åbent fil-format) medfører det, at deres samarbejdspartnere kan arbejde videre og kombinere data, modeller og bygningsinformationer på kryds og tværs.

Danmarks største bygherre, Bygningsstyrelsen, er helt klare på fordelene ved OpenBIM. De ser flere fordele og et bedre tværfagligt samarbejde: ”I Bygningsstyrelsen anvender vi det åbne dataformat IFC for digitale bygningsmodeller. For Bygningsstyrelsen som bygherre er det ikke bare et krav i IKT-bekendtgørelsen. Vi opfatter bygningsmodeller i IFC som et værdiskabende og centralt element i programmering, projektering, udførelse og drift af byggeri.

Michael Ørsted, afdelingsleder i Københavns Lufthavne

Michael Ørsted, afdelingsleder i Københavns Lufthavne

Fremtidssikring af egne data

Michael Ørsted, afdelingsleder i Københavns Lufthavne og formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg, fremhæver fremtidssikring og rådighed over bygherrernes egne data som en vigtig årsag til, at lufthavnen efterspørger data i IFC-formatet. Ørsted er afdelingsleder i Technical Knowledge, der håndterer lufthavnens tekniske dokumentation, og er overordnet ansvarlig for udviklingen og implementering af lufthavnens BIM Strategi. Derudover er han dybt involveret i Expanding CPH, en historisk stor udvidelse af Københavns Lufthavne. Ørsted fremhæver åbne standarder som den rigtige løsning for bygherrerne og motiverer svaret med, at Fleksibiliteten i de software-løsninger man kan vælge imellem og muligheden for at fremtidssikre egne data, gør åbne standarder til klart det sikreste valg.” Adspurgt om IFC-formatet er modent nok til levere de relevante informationer til bygherrerne, svarer han. “Absolut! Det vi skal bruge som bygherre er – end of the day – en driftsmodel, og det kan IFC snildt klare, både for geometri og data.”

Mogens Bundgård Andersen, BIM- og tegningsansvarlig DAB

Mogens Bundgård Andersen, BIM- og tegningsansvarlig DAB

I boligforeningen DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab), bakker BIM- og tegningsansvarlig Mogens Bundgård Andersen op omkring brugen af IFC: ”Vi er gennem IKT-bekendtgørelserne forpligtede til at stille krav til åbne fil-formater. Derudover er vi som bygherre engagerede i at styrke udviklingen af de åbne fil-formater, som f.eks. IFC, blandt andet gennem samarbejder med MOLIO og buildingSMART.” Årsagen er, at det giver sikkerhed for bygherrerne, hvilket Mogens Bundgaard Andersen uddyber: ”I et længere perspektiv vil vi klart foretrække IFC-filer, som sikrer vi kan genbruge data i nye systemer. Det er derfor vigtigt for os, at vi til enhver tid selv kan generere IFC-filer og derved fremtidssikre vores grundlag for drift.”

Aidin Irandoust, BIM-specialist i Hillerød Kommune Ejendomme

Aidin Irandoust, BIM-specialist i Hillerød Kommune Ejendomme

IFC giver tilgængelige og standardiserede data

Aidin Irandoust, BIM-specialist i Hillerød Kommune Ejendomme, mener, at åbne fil-formater sikrer en standardiseret struktur i bygningsmodellen. ”Med åbne filformater kan vi udnytte applikationernes interoperabilitet (evne til at samarbejde), som sikrer byggeprojektets parter flest mulige data med mindst mulig manuel indtastning. Ved at efterspørge åbne formater ved vi, som udgangspunkt, hvad vi får, da datamodellens struktur er standardiseret og tilgængelig. Med proprietære filformater ved vi ikke, om datastrukturen ændres ved nye versioner af formatet.”

Irandoust pointerer vigtigheden i, at bygherrer stiller krav om IFC. ”Som offentlig byg- og driftsherrerorganisation stiller vi krav om IFC i forbindelse med vores komplekse byggeprojekter og selve afleveringen. Det er vigtigt for os, at rådgiverne arbejder med de systemer, som er IFC-certificerede, netop for at øge kommunikation mellem systemerne.”

Christian Lerche, tidligere direktør i Molio

Christian Lerche, tidligere direktør i Molio

Og netop standardiserede data har en stor værdi for bygherre. ”Jeg er slet ikke i tvivl om, at bygherrer bør stille krav om både åbne og internationale fil-formater,” forklarer Christian Lerche, der er tidligere direktør for udvikling og produktion i brancheorganisationen Molio. Lerche fortsætter ”Med proprietære fil-formater risikerer man, at man ikke kan genbruge data, et problem, vi mener overvindes ved kravstillelse om åbne fil-formater. Har man flere byggesager, har man behov for ensartede data, som kan genbruges på tværs af bygherreorganisationen, og så giver det ikke mening, hvis rådgivere og udførende afleverer data i forskellige softwareformater.”

IFC er fremtiden 

Det er vigtigt for bygherrerne at fremtidssikre deres data, hvilket kræver åbne filformater. På den korte bane handler det om, at rådgivernes 3D-modeller skal benyttes af entreprenøren, mens det på den længere bane er et spørgsmål om, hvorvidt bygherrerne har adgang til driftsdata mange år ud i fremtiden. Dette er Bygningsstyrelsen helt opmærksomme på, og de forklarer: ”Vi anvender IFC af flere grunde. Blandt andet er data fremtidssikret og filer kan med stor sandsynlighed åbnes i hele bygningens levetid. Bygningsmodellerne er tilgængelige for alle parter i byggeriet, hvor fagmodeller for eksempel kan samles til fællesmodeller, der kan analyseres og kvalitetssikres på tværs af fag. Formatet giver større transparens i udførelsen og kan indeholde de nødvendige informationer til drift og vedligehold.”

Netop kommunikationen og dataudvekslingen mellem de respektive dataprogrammer er afgørende for, at IFC-formatet skaber værdi på et givent projekt. Når hele byggebranchen indgår forpligtende samarbejder på tværs af fagdiscipliner, er IFC og OpenBIM det eneste meningsgivende – og ikke mindst fremtidssikrede - udvekslingsformat. Flere og flere offentlige, såvel som private, bygherrer udbyder strategiske partnerskaber, hvor kernen netop er vidensdeling og tættere relationer mellem de involverede parter, alt imens BIM ændrer byggebranchens arbejdsmetoder. For rådgiverne handler det om at gøre det, de nu engang er bedst til, i det program, der bedst understøtter deres arbejdsprocesser. For bygherrerne er det på længere sigt et spørgsmål om ejerskab til egne data, fremfor risikoen for at de på et senere tidspunkt skal betale en software-virksomhed for adgang til deres egne bygningsinformationer.